Obsah stránky

Hlášení trvalého pobytu

1. Místem trvalého pobytu
Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.
Údaj místa trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a nevyplývají z něj žádná práva a povinnosti k objektu nebo jeho vlastníkovi.

2. K přihlášení k trvalému pobytu občan předkládá:
•    občanský průkaz (platný), u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
•    doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitostí /ne starší 3 měsíců/, nebo doklad o oprávnění užívat byt – nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny,
•    vyplněný přihlašovací lístek
•    zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list.

3. Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:
•    za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce (rodič),
•    za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům (za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu trvalého pobytu) - zákonný zástupce určený soudem,
•    za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Poplatky: za osobu starší 15-ti let: 50.- Kč (mladší zdarma)

4. Zrušení trvalého pobytu:
Zrušit trvalý pobyt lze na základě žádosti podané u místně příslušného obecního úřadu.
Dle §12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu :
•    byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných či padělaných dokladů, nebo nesprávně uvedených skutečností,
•    byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl či není způsobilý k užívání za účelem bydlení,
•    zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt (vymezenou část) - v tomto případě ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby uvedené v §10 odst.6 písm.c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.