Vrané nad Vltavou Oficiální stránky obce
youtube

Obsah stránky

Změna jména, příjmení

Na matričním oddělení lze v zákonem stanovených případech vyřídit změnu jména a příjmení.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 1 měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit u kteréhokoliv matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoliv matričního úřadu. Nutno předložit – průkaz totožnosti, oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci.

Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině lze učinit prostřednictvím matričního úřadu v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR nebo přímo u zvláštní matriky Brno. Změna příjmení v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku. Tímto způsobem je možno změnit na příjmení, pod nímž bylo toto rozvedené manželství uzavíráno, nikoliv např. na rodné pokud předcházelo příjmení, pod nímž byl sňatek uzavřen. Nepodléhá správnímu poplatku.

Žádá-li rozvedený manžel o změnu příjmení po uplynutí měsíční lhůty po právní moci rozsudku o rozvodu, musí předložit žádost s uvedením důvodů, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, oddací list a doklad o zaplacení správního poplatku 100,- Kč. Na rozdíl od předchozího odstavce zde je příslušným matriční úřad v místě trvalého bydliště žadatele.

V případě žádosti o změnu jména či příjmení nezletilého dítěte (např. po novém sňatku matky či po rozvodu rodičů) je příslušný úřad v místě trvalého bydliště dítěte. K řádně odůvodněné písemné žádosti je třeba předložit písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (lze nahradit rozsudkem obvodního soudu, jímž se uděluje souhlas k podání žádosti o změnu jména či příjmení dítěte), dále rodný list dítěte, rozvodový rozsudek, jde-li o dítě svěřené po rozvodu do výchovy, a oddací list, bylo-li uzavřeno nové manželství. Správní poplatek činí 1000,- Kč.


Poplatky:
Změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného zkomoleného či cizojazyčného jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč.
Změna jména nebo příjmení v ostatních případech: 1000,- Kč.

Osvobozeni od poplatku jsou žadatelé v případě změny pohlaví, při změně nebo opravě jména (příjmení) osvojenců , při změně jména (příjmení) v důsledku nesprávných či neúplných zápisů v matrice a dále při změně příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena  do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.