Vrané nad Vltavou Oficiální stránky obce
youtube

Obsah stránky

Ověřování

Ověřování shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace) či ověřování podpisů (legalizace) je další náplní práce matričního oddělení.

Vidimace


Ověřit nelze kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby a jiné svou podstatou jedinečné dokumenty – listiny.


Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést. K ověření je třeba předložit obě listiny, tedy jak kopii či opis, tak originál nebo již dříve ověřenou kopii listiny.

Za každou ověřenou stranu listiny se platí 30,- Kč, nejde-li o úkon osvobozený od správního poplatku. Na osvobození od úhrady správního poplatku je třeba pracovníka provádějícího ověřování upozornit před započetím ověřovacího úkonu s uvedením z jakého titulu se osvobození uplatňuje a tuto skutečnost hodnověrně doložit (např. stanovami organizace či výpisem z obchodního rejstříku).

Legalizace

K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a předložit k prokázání své totožnosti platný průkaz totožnosti, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze-li je zjistit, datum narození) - např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu.

Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou a listinou , která je psána v jiném než českém a slovenském jazyce a dále je-li legalizovaný podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy.

Pracovník provádějící ověření podpisu neodpovídá za obsah listiny a není ani oprávněn občanovi radit, jak by měl text znít (např. u plné moci nebo čestného prohlášení). Je tedy třeba, aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s textem a nepožadoval její sepsání na pracovnících ověřování, neboť mu nemůže být vyhověno.

Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků.

Za ověření podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč za každý ověřený podpis.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.