Obsah stránky

Oddací matrika

Jak je zřejmé z názvu zabezpečuje vše, co je spojeno se sňatkem.

Svatební obřad
Svatební obřad lze uskutečnit v obřadní síni obecního úřadu (kapacita asi 20 osob k sezení) nebo na jiném vhodném místě (povoleném obecním úřadem) v matričním obvodu obce Vrané nad Vltavou.

Oddávacím dnem je pátek.

Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Snoubenec, který je cizím státním příslušníkem – k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí:

 • doklad k prokázání totožnosti (platný cestovní pas,průkaz povolení k pobytu)
 • doklad o narození (úřední překlad + kopie cizozemského dokladu ověřená příslušnými vyššími orgány státu, který jej vydal a superlegalizace českého zastupitelského úřadu)
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství obsahující jméno a příjmení snoubence, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, státní občanství, rodinný stav – pokud některý údaj není v dokladu uveden, musí být doložen samostatným potvrzením, pokud nelze toto potvrzení ze závažných důvodů obstarat (obstarání tohoto potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou), může o této chybějící skutečnosti učinit cizinec prohlášení před konzulem svého domovského státu
 • doklad o povolení pobytu na území ČR z cizinecké policie ČR (dle pobytu cizince na území ČR) – ne starší 7 dnů před konáním svatebního obřadu, tento doklad je třeba předložit nejpozději 3 dny před obřadem, jinak nemůže být manželství uzavřeno.

Dále je třeba na vlastní náklady přizvat soudního tlumočníka v případě, že cizinec nerozumí českému jazyku.

Poplatky

 • organizace svatebního obřadu mimo obřadní síň (na jiném vhodném místě povoleném obecním úřadem ) nebo mimo stanovenou dobu: 1 000,- Kč
 • svatební obřad snoubenců, pokud je jeden z nich státním občanem ČR: 2 000,- Kč
 • svatební obřad snoubenců jsou-li oba cizí státní příslušníci: 3 000,- Kč
 • svatební obřad snoubenců mají-li oba nebo jeden z nich trvalý pobyt v matričním obvodu Vrané nad Vltavou: zdarma

Výše uvedené poplatky se vybírají pouze od jednoho ze snoubenců a v případě svatebního obřadu mimo stanovenou dobu a místo se přičítají.

Vystavení oddacích listů již zapsaných svatebních obřadů

Na oddací matrice lze rovněž získat za správní poplatek 100,- Kč duplikát oddacího listu, uskutečnil-li se sňatek v našem matričním obvodě po 1.1.1950.

 • vzor č.

Svatební obřady uskutečněné v cizině

Zprostředkovává zápis sňatku uzavřeného v cizině občanem ČR do zvláštní matriky v Brně. Na základě zápisu v této matrice je manželům vystaven český oddací list.
Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

 • Vzor č. 1

Rodná matrika

Provádí zápis nově narozených dětí v matričním obvodu Vrané nad Vltavou do matriky narození.
Rodná matrika sepisuje s rodiči protokol o souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti narozenému, nebo nenarozenému , je-li již počato, což doloží matka těhotenským průkazem. Dále je třeba přítomnost obou rodičů dítěte, doložení jejich totožnosti platnými doklady a rodnými listy. Tento úkon není zpoplatněn.

 • Vzor č. 2

Vystavuje duplikáty rodných listů občanům narozeným na území matričního obvodu v roce 1950 a mladším. Správní poplatek je 100,-Kč.

 • Vzor č. 3


Stejně jako oddací matrika zprostředkovává zápisy narození občanů ČR na území cizích států do zvláštní matriky v Brně.

Úmrtní matrika

Vystavuje úmrtní listy občanů, kteří zemřeli na území zdejšího matričního obvodu. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, jak se často pozůstalí domnívají, nýbrž místo úmrtí.
K vystavení úmrtního listu musí pozůstalý předložit občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny a list o prohlídce zemřelého.
Úmrtní matrika dále vydává duplikáty úmrtních listů za správní poplatek 100,- Kč a taktéž zprostředkovává zápis úmrtí osob ČR v zahraničí do zvláštní matriky v Brně.

 • Vzor č. 3
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.