Vrané nad Vltavou Oficiální stránky obce
youtube

Obsah stránky

Obecné podmínky poskytování dotací z rozpočtu
obce Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje obecné podmínky poskytování dotací z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou. Program dotací pro daný rok, tj. účel a výše dotací, je vyhlášen samostatným dokumentem.

Podmínky na straně žadatele o dotaci

Příjemcem dotace na činnost nebo akce mohou být pouze právnické osoby se sídlem ve Vraném nad Vltavou, fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vraném nad Vltavou nebo osoby, které zde vyvíjejí svoji činnost.

Žadatel i osoba, která vykonává funkci člena statutárního, dozorčího nebo kontrolního orgánu
je povinen prokázat, že:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností obce nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
c) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
d) není v likvidaci;
e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky dle zvláštních právních předpisů;
f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
h) nemá žádné splatné a neuhrazené dluhy vůči obci Vrané nad Vltavou.

Splnění podmínek podle bodu a) až h) žadatel dokládá čestným prohlášením.

Termín pro podání žádosti

Termín pro příjem žádostí je stanoven ve vyhlášeném programu dotací pro daný rok.

Způsob podání žádosti

Podat žádost lze pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách obce nebo k vyzvednutí na podatelně OÚ. Žádost lze podat elektronicky emailem, datovou schránkou nebo v papírové podobě poštou či na podatelně OÚ.

Potřebné doklady

 1. Formální žádost s popisem projektu, jeho využití a přínosu pro obec Vrané nad Vltavou
  a jejích občanů a rezidentů, předpokládaná účast, výše vstupného (bude –li vybíráno),
 1. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu žadatele /formou smlouvy, potvrzení z banky, nebo platného výpisu z účtu z období ne staršího 3 měsíců od data podání žádosti, ze kterého bude patrný majitel účtu/.
 1. Výpis z veřejného rejstříku žadatele podle zákona č. 304/2013 Sb., uvádějící osoby, které jsou statutárním orgánem, případně členy statutárního orgánu žadatele nebo případně výpis z jiného veřejného rejstříku (evidovaných právnických osob, školských právnických osob), který uvádí osoby, které jsou statutárním orgánem, případně členy statutárního orgánu žadatele.
 1. Pokud žadatel není zapsán ve veřejném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., ani v jiném rejstříku nebo veřejné evidenci, anebo v případě, že je zapsán, ale výpis z (veřejného) rejstříku neuvádí osoby, které jsou statutárním orgánem, případně členy statutárního orgánu žadatele, je žadatel povinen doložit:

4.1. Doklad o jmenování/volbě statutárního orgánu/ člena statutárního orgánu
(zápis z valné hromady, zápis z členské schůze apod.)

   • Doklad o registraci (zřizovací listina, stanovy, statut, společenská smlouva apod.)
   • Doklad o přidělení IČ (dokument vydaný ČSÚ, výpis z registru osob, výpis
    z veřejného rejstříku)
 1. Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace. Žadatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení je součástí dokumentace sloužící k posouzení jeho žádosti a je jeho povinností uvést v tomto prohlášení pravdivé a úplné informace. Nepravdivost či neúplnost informací obsažených v tomto prohlášení bude mít za následek neschválení žádosti žadatele o příspěvek.
 1. Rozpočet projektu s uvedením dalších přispěvatelů.

Žadatel dokládá dokumenty v bodech 2-4, ne starší 3 měsíců od data podání žádosti. Žadatel odpovídá za úplnost a správnost poskytnutých podkladů a je povinen kdykoliv na vyzvání poskytovatele předložit originály dokladů.

Povinnosti příjemce dotace

 1. Ve všech oznámeních a informacích týkajících se projektu bude uvedeno, že byl realizován
  s podporou obce Vrané nad Vltavou.
 2. Příjemce je zejména povinen:
  a) realizovat projekt v souladu s podmínkami obce, pokud jsou stanoveny;
  b) použít příspěvek výlučně na krytí nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
  c) umožnit zástupcům obce účast při kontrolách čerpání dotací v rámci podporovaných projektů.
 3. Příjemce zodpovídá za dodržování právních předpisů při realizaci projektu.

Výsledek dotačního řízení

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti informován e-mailem nejpozději 10 dnů po rozhodnutí.

Poskytnutí schváleného příspěvku je podmíněno doručením výše uvedených dokumentů
v listinné podobě ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení výsledku posouzení žádosti. Dokumenty dokládají skutečnosti uvedené žadatelem v žádosti o dotační příspěvek. Pokud nebudou výše uvedené dokumenty doručeny poskytovateli v listinné podobě v uvedené lhůtě, platí, že žádost
o poskytnutí dotace bude zamítnuta.

Na vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout, důvody neposkytnutí dotace nejsou sdělovány.

Využití/čerpání dotace

Dotace je určena výhradně k úhradě nákladů vzniklých v dotačním období definovaném ve vyhlášeném programu dotací.  

Vyúčtování dotace

Vyúčtováním dotace se rozumí zaslání závěrečné hodnotící zprávy a vyúčtování dotace na předepsaném formuláři spolu s kopiemi daňových dokladů včetně příloh položkového rozpočtu, dokladů o úhradě faktur a fotografiemi dokumentujícími projekt a splnění povinnosti informovat o podpoře obce.

Žadatel je povinen vyúčtovat poskytnutou dotaci do šedesáti dnů od skončení akce nebo do 30 dnů od skončení kalendářního roku.

Ve Vraném nad Vltavou dne 15. 11. 2023.

Vyhlášení programu dotací z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou pro rok 2024

Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou pro rok 2024, viz příloha.

Termín pro podání žádostí je stanoven na období od 1.1.2024 do 31.1.2024.
 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.