Obsah stránky

REALIZOVANÉ STAVEBNÍ AKCE

REALIZOVANÉ STAVBY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022 - 2026

DOSTAVBA KOLUMBARIA NA HŘBITOVĚ

 

Zhotovitel: Studio Degree s.r.o.
Cena díla bez DPH
:
534 907,91,- Kč
Zahájení díla: říjen 2023
Zhotovení díla
:
prosinec 2023

OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE STATKU

Zhotovitel stavby firma: STRABAG, a.s.
Pověřený stavbyvedoucí:
 Bc. Josef Pouzar
Stavební dozor obce: 
Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH:
2.289.023,36,- Kč

OPRAVA ZÁDUŠNÍ KAPLE NA HŘBITOVĚ - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OLTÁŘI A INSTALACE NOVÉHO ZVONU

Oprava oltáře

Restaurátoské práce: Mgr. akad. soch. Martina Niubó a Denis Anfilov
Truhlářské práce:
 Miroslav Faber (zaměstnanec obce)
Cena díla bez DPH: 211 000,- Kč
Zahájení díla: leden 2022
Zhotovení díla: 
prosinec 2022

Výroba zvonu

Zhotovitel: Umělecké zvonařství Dytrychová s. r. o.
Cena díla bez DPH: 122 800,- Kč
Zhotovení díla: říjen 2023

REALIZOVANÉ STAVBY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 - 2022

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA LESNÍ CESTĚ DRAVKOVSKÁ

 

Zhotovitel stavby: Project plus Klatovy, s.r.o.
Projektant: Ing. Miroslav Bechyně
TDI: Ing. Václav Holý
Technický dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 4 445 810,82  Kč

Zahájení díla: 1.3.2022
Zhotovení díla: 31.8.2022
Kolaudační souhlas vydán: 14.11.2022
Dotace od SZIF - Státního zemědělského intervenčního fondu
Výše přidělené dotace:
2,7 mil. Kč

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Místo stavby: areál SK Vrané nad Vltavou, ul. U Elektrárny
Zhotovitel stavby:
VRŠA-SPORT s.r.o.
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 4 576 828 Kč

Výstavba nové budovy Mateřské školy Vrané nad Vltavou

Zhotovitel stavby: ALSTAP s.r.o.
Projektant: Ing. Ladislav Ježdík (Studio Degree, s.r.o.)
Stavení dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH:  65 408 000 Kč
Dotace z IROP: 53 000 000 Kč
Dokončeno v roce 2019

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu, vybavení a zároveň nebyla řešena jako bezbariérová. Obcí byl proto vybrán nový návrh budovy, který splňoval požadavky pedagogické i technické současné doby. Nový návrh budovy korespondoval se stávající zelení, napojením na technickou a dopravní infrastrukturu a okolní zástavbu. Z důvodu bezbariérovosti a maximálního využití přirozeného osvětlení a výhledem do zeleně byla navržena jednopodlažní budova atypického tvaru, kde pět tříd je rozděleno do samostatných pavilonů, které jsou komunikačně propojeny, ale vytváří samostatné paprsky budovy a vytváří tak architektonicky velmi zajímavou a členitou hmotu. S ohledem na ekologii byla jako zdroj tepla navržena kaskáda tepelných čerpadel, kde v kombinaci se zadržováním srážkových vod do akumulačních nádrží byl vytvořen zajímavý a pro přírodu úsporný technologický koncept. S ohledem na malou vzdálenost přilehlé základní školy nebylo nutno vytvářet novou velkokapacitní kuchyni pro účel mateřské školy, neboť již při realizaci nové kuchyně v základní škole bylo uvažováno se závozem jídla do nové budovy mateřské školy. Nově navržená budova mateřské školy plní funkci samostatných výdejen jídel pro děti. Jednotlivé pavilony a třídy jsou barevně odlišeny a sladěny a to jak na fasádách tak i s ohledem na vnitřní vybavení, čímž dochází k zajímavému barevnému pojetí jak vnitřní kompozice a vybavení, tak i členění fasády. Vnitřní otevřené atrium se zelení plní funkci klidové zóny a s ohledem na umístění dětských zahrad a herních prvků umocňuje celkový dynamický a přitom uklidňující dojem celkového koncepčního řešení budovy a jejího okolí. Celková kapacita mateřské školy je 140 dětí.

Výstavba ČOV Vrané nad Vltavou

Zhotovitel stavby: Společnost ČOV Vrané nad Vltavou: sdružovala firmy SMP CZ a.s., Geosan Group a.s., ENVI – PUR s.r.o., MPC Systém spol., s.r.o.
Projektant: firma D – Plus, projektová a inženýrská a.s
Provozovatel: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
TDI: Ing. Petr Karas
Stavení dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 109 574 918 Kč
Dotace: 62 062 475 Kč

  • Dokončeno v roce 2021. Přestože se stavělo v době koronaviru, stavba probíhala dle plánu.
 
 
Účelem stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky (hrubé předčištění, akumulační nádrž, čerpací stanice, 2 biologické linky, aerobní stabilizace kalu, dmýchárna, velín, rozvodna a sociální zařízení, strojní odvodnění kalu a homogenizace kalu). Nově budované je rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu.
Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod.
Stavba bude sloužit pro čištění odpadních vod z obce Vrané nad Vltavou a pro výhledové připojení odpadních vod z plánované výstavby.

Výstavba autobusového terminálu

Projektant: Vyšehrad atelier s.r.o.
TDI: Ing. Václav Holý
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 15 194 565 Kč
Dotace MMR: 7 309 788 Kč
Dokončeno v roce 2021

Vybranému zhotoviteli pro neplnění termínů a podmínek smlouvy, byla smlouva o dílo vypovězena a muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. To stavbu velmi komplikovalo a prodloužilo termíny ukončení realizace. Novým zhotovitelem stavby byla vybrána firma: ALSTAP s.r.o.

Projekt řeší komplexní úpravu prostoru před vlakovým nádražím, které je, vzhledem k poloze obce, stále důležitějším místním dopravním uzlem pro vazbu vlak – autobusová doprava do místních obcí a také pro vazbu parkovišť P+R – vlaku. V relativně malém prostoru navrhujeme lehké dynamické křídlo střech terminálu na šikmých tenkých sloupech, informační panely obce a obnovu původního kiosku včetně zázemí řidičů autobusů.

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Vrané nad Vltavou - kmenové třídy v půdním prostoru

Zhotovitelem stavby: ACG – Real s.r.o.
Projektant: D – Plus, projektová a inženýrská, a.s.
TDI: Ing. Václav Holý
Technický dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 22 728 777 Kč
Dotace MF ČR: 18 000 000 Kč

Termín dokončení prosinec 2020, z důvodu koronaviru byl termín dokončení stavby posunut na duben 2021, včetně přesunu části alokované dotace, která měla být původně vyčerpána do konce roku 2020.

VÝMĚNA KOMÍNOVÝCH LÁVEK NA BYTOVÉM DOMU RAJČUR

Zhotovitel stavby: Tesařství a pokrývačství Tomáš Pechar
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 137 325,- Kč
Zahájení díla: červenec 2022
Zhotovení díla: srpen 2022

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Komplexní oprava místních komunikací živicí - ul. Na Vršku, Spojovací a Luční (spodní část)

Komplexní oprava místních komunikací recyklátem - ul. Sluneční a Zahradní (spodní část)

Oprava místních komunikací vápencovou štěrkodrtí - ul. Ke Statku, K Dubné, Okružní, V Zahradách, Rovná a Spojovací (vrchní část)

Zhotovitel stavby firma: STRABAG, a.s.
Pověřený stavbyvedoucí: Bc. Josef Pouzar
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 1 706 332 Kč

Dále byly opraveny šterkodrtí nebo vápencovou drtí nezpevněné části komunikací v ulicích Ke Statku, K Dubné, Okružní, V Zahradách, Rovná, Akátová a Spojovací, opravy výtluků v komunikacích s asfaltovým povrchem proběhly především v ulicích Březovská, Ke Statku, Vltavská a U Elektrárny, Na Chrástech a Na Vršku, asfaltovým recyklátem byla opravena komunikace v ulici Sluneční a část ulice Zahradní.

Na rekonstrukci komunikace v ulici Nádražní a stavbu chodníku v ulici Nádražní, byly podány žádosti o dotace, které jsme bohužel neobdrželi. V prosinci roku 2021 byla opět podána žádost o dotaci na komplexní rekonstrukci komunikace Nádražní.

 

Rekonstrukce staré budovy mateřské školy

Ve druhé polovině roku 2021 byla ve zrekonstruované budově staré mateřské školy otevřena obecní knihovna, klub seniorů, zázemí zde našli i modeláři, skauti a členové ZO ČSOP 11/11 Zvoneček.

Zhotovitel: Branická stavební s.r.o.
Stavby vedoucí: Ing. Petr Tůma
Technický dozor obce: Jiří Krafta
Cena vč. DPH: 1 366 951,15 Kč

Oprava fasády bytového domu Rajčur včetně rekonstrukce dvou koupelen

Zhotovitel stavby: Nogol Ladislav
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla: 1 667 398 Kč bez DPH
Dokončeno v roce 2021

Součástí oprav bylo sjednocení anténního systému, který realizovala firma Karel Švéda-SAT za cenu 305 000 Kč. Žádost o dotaci na MMR byla podána, dotaci jsme neobdrželi. Stavba byla financována z rozpočtu obce.

OSTATNÍ REKONSTRUKCE A OPRAVY

Oprava dětských hřišť ,,Akátek" a u zdravotního střediska

Výměna informačních nástěnek a výměna dřevěných prvků na veřejných lavičkách v obci

 

Rekonstrukce 6 ks čerpacích stanic kanalizace

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.